ΤΕΧΝΙΚή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚή ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚόΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜόΣ ΕέΡΓΩΝ - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟίΗΣΗ & ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞίΟΥ - ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ ΑΝΘΡώΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟύ       

Η διαχείριση ενός εργοταξίου ή χώρου τεχνικής εργασίας, αποτελεί προτεραιότητα στην άρτια και αποτελεσματική περαίωση του κάθε έργου. Ο χρονικός προγραμματισμός σε συνδυασμό με την εύρεση των βέλτιστων τεχνικών και οικονομικών πόρων συνιστούν το αντικείμενο της τεχνικής μελέτης που συντάσσεται ώστε να επιτευχθεί η πλήρης παραμετροποίηση και επικαιροποίηση των δεδομένων του εργοταξίου περαιώνοντας την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωσή του.