ΜΕΛέΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣίΑΣ 

Συντάσσονται και διεκπεραιώνονται πλήρεις μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για κάθε είδους χώρο από καταστήματα, κτίρια  εώς και βιομηχανικές μονάδες. Επίσης διεκπεραιώνονται και ανανεώσεις πιστοποιητικών πυροπροστασίας για χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάθε χώρο που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.