ΔΙΟΡΘΩΤΙΚέΣ ΠΡάΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓήΣ

Σε περιοχές που έχουν ενταχθεί εντός σχεδίου πόλης με χωροταξικό σχεδιασμό ως απόρροια εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής, υπάρχουν ορισμένα σημεία που απαιτούν επανέλεγχο και διόρθωση των εγγραφών στους εν λόγω πίνακες ως προς τον ιδιοκτήτη, τα ποσοστά ιδιοκτησιών ή λοιπές ασυμφωνίες όπου απαιτείται η σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής και η μεταγραφή αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο.